FC Dosta Muži

Články

Pozvánka na valnou hromadu

​Pozvánka                           na valnou hromadu FC Dosta Bystrc-Kníničky, a.s.       ​Představenstvo FC Dosta Bystrc-Kníničky, a.s., IČ 283 25 826, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v sídle společnosti v Brně, Obvodová 1211/4 dne  30.1.2017 v 17.30 hodin     Program:  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápis 2. Projednání účetní závěrky          3. Převod zaknihovaných akci 4. Odstoupení členů představenstva z funkcí 5. Volba členů představenstva 6. Usnesení a závěr   Podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech navrhuje představenstvo valné hromadě  - schválit účetní závěrku - zajistit vedení účtu akcií pro spolek - zvolit za členy představenstva JUDr. Zdeňka Blechu, Pavla Dospivu a Silvestra  Stejskala       Řádná účetní závěrka je uložena na sekretariátu společnosti         V Brně dne 21.11.2016   Mgr. Jaroslav Sommernitz předseda představenstva   čtěte více

Zápis z jednání členské schůze FC Dosta Bystrc-Kníničky

Z Á P I S jednání členské schůze FC Dosta Bystrc-Kníničky, spolek, IČO 60552280, konané dne 17.10..2016 v 17.30 hod. v sídle spolku v Brně, Obvodová 1211/4 Jednání svolané výborem FC Dosta Bystrc-Kníničky, spolek,IČ 60552280 zahájil a účastníky přivítal předseda výboru spolkuIng. Maxmilián Směja. Podle prezenční listiny je při zahájení přítomno18 členů spolku z 35. Členská schůze je vzhledem k účasti nadpoloviční většiny členů schopna usnášení. Koná se po usnesení Krajského soudu v Brně v řízení vedeném pod sp.zn. 19 Cm 58/2016 o neplatnosti členské schůze ze dne 18.1.2016. Předsedou členské schůze navržen Pavel Dospiva. Schváleno 17 hlasy, 1 se zdržel. Předsedající seznámil přítomné s pořadem členské schůze: 1. Zahájení, volba orgánů zasedání 2. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze 3. Zpráva o hospodaření za rok 2015 4. Doplnění názvu spolku podle občanského zákoníku 5. Vyloučení členů spolku 6. Doplňovací volba členů výboru 7. Diskuze 8. Závěr Předsedající navrhl za zapisovatele: JUDr Zdeňka Blechu a ověřovatele zápisu Jiřího Šulu.. Schváleno 16 hlasy, 2 se zdrželi. Předsedající navrhl za členy návrhové komise:Ing Františka Čechuru, Ilju Kašíka a Alfreda Fusse. Schváleno 15 hlasy, 3 se zdrželi. 2. Zprávu o činnosti přednesl předseda výboru Ing. Maxmilián Směja. Informoval o praxi pravidelných výborových schůzí k řešení provozních, sportovních a majetkových záležitostí spolku. Zmínil zavedení pořádku v evidenci hráčů. Informoval o činnosti jednotlivých mužstev od minipřípravek až pro muže. Poděkoval za práci trenérům, správci, sekretáři klubu i všem dobrovolníkům, kteří se svou činností podílí na chodu klubu. Jako pozitivní krok hodnotil upuštění od tréninků na cizích hřištích. Pan Směja také informoval o snaze vybudovat tréninkovou plochu na bývalém hřišti v katastru Kníniček a o záměru vybudování minihřiště v prostorách areálu. Dále informoval o kooptaci Petra Hadama do výboru na výborové schůzi 9. 3. 2015 a o kooptaci Jaroslava Sýse za člena výboru na výborové schůzi dne 3. 10. 2016. Předseda výboru podal rámcovou informaci o legislativních změnách fotbalových řádů. 3. Zpráva o hospodaření za rok 2015. Zprávu přednesl místopředseda výboru Václav Boška. Zhodnotil ekonomickou situace klubu v průběhu roku 2015. Informoval, že pro zabezpečení provozu a činnosti je nezbytně nutné získávat prostředky a to zejména z dotací, z reklam, z dalších činnosti a od sponzorů. Předsedající schůze navrhl vzít Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření se souhlasem na vědomí. Schváleno všemi 18 hlasy přítomných. 4. Doplnění názvu spolku podle občanského zákoníku. Předsedající navrhl doplnění názvu FC Dosta Bystrc-Kníničky o slovo „spolek“ pro účely změny zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku, v souladu se změnou stanov schválených v tomto smyslu již 24. 4. 2014. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných. 5. Vyloučení členů spolku Předsedající seznámil zasedání s odvoláním PaedDr. Bohumila Smrčka proti vyloučení, který uvádí, že se nedopustil porušení povinností člena, ale naopak uplatňoval na členské schůzi 18. 1. 2016 svá členská práva podle stanov a zákona. Předsedající konstatoval, že výbor doporučuje členské schůzi nevyhovět odvolání. Důvodem je to, že členská práva nemůže člen prosazovat evidentně nezákonným způsobem. Nelze souhlasit ani s názorem o interním charakteru jeho počínání na schůzi 18. 1. 2016. Takové nezodpovědné a nezákonné jednání může mít velmi nepříznivé dopady na veřejnost, sponzory, orgány Fotbalové asociace a orgány města Brna, na nichž klub závisí z hlediska dotací. Navíc je trenér mužstva mužů osobou s naprosto zásadním významem pro fungování celého klubu a nelze tolerovat jeho snahu o vyvolání chaosu a nepříznivých dopadů na klub. Jeho chování je proto třeba hodnotit jako porušení stanov a členských povinností zvlášť závažným způsobem, bez možnosti nápravy. Hlasováno: nevyhovět odvolání – 12 hlasů, zrušit vyloučení – 4 hlasy, zdrželi se – 2 hlasy Členská schůze zamítla odvolání a potvrzuje tak vyloučení PaedDr.. Bohumila Smrčka z FC Dosta Bystrc-Kníničky, spolek. Předsedající seznámil členskou schůzi s odvoláním Miroslava Procházky proti vyloučení, který uvádí obdobné důvody jako PaedDr. Smrček. Že tedy pouze uplatňoval výkon svých členských práv na členské schůzi, že jednal v dobré víře a že chtěl dosáhnout nápravy v činnosti výboru, který neřešil problémy klubu. Předsedající schůze seznámil účastníky se stanoviskem výboru, který doporučuje odvolání zamítnout. Důvodem je to, že členská práva nemůže člen prosazovat evidentně nezákonným způsobem. Jeho nezodpovědné a nezákonné chování může mít rovněž velmi nepříznivé dopady na veřejnost, sponzory, orgány Fotbalové asociace a orgány města Brna, na nichž je klub z hlediska dotací závislý. Miroslav Procházka jako člen výboru mohl na výborových schůzích uplatnit připomínky k údajnému neřešení problémů a k navrženému pořadu schůze dne 18. 1. 2016. Žádné připomínky nevznesl. Jmenovaný měl možnost na výborové schůzi dne 25. 1. 2016 napravit nezákonné počínání z 18. 1. 2016. Ale nestalo se tak a M. Procházka nadále považoval své počínání, jímž poškodil chod a fungování klubu a porušil členské povinnosti, za správné a v souladu s platnými právními předpisy. Jednání odvolatele je třeba hodnotit jako úmyslné porušení členských povinností, stanov a obecně platných právních předpisů zvlášť závažným způsobem, bez možnosti nápravy. Hlasováno: nevyhovět odvolání – 12 hlasů, zrušit vyloučení – 4 hlasy, zdrželi se – 2 hlasy. Členská schůze zamítla odvolání a tím potvrzuje vyloučení Miroslava Procházky z FC Dosta Bystrc-Kníničky, spolek. 6.Doplňovací volba členů výboru Předsedající členské schůze navrhl kooptované členy výboru Petra Hadama a Jaroslava Sýse zvolit za členy výboru. Hlasováno: pro zvolení – 16 hlasů, proti zvolení– 0 hlasů, zdrželi se – 2 hlasy Panové Petr Hadam a Jaroslav Sýs byli zvoleni za členy výboru. 7. Diskuze V krátké diskuzi, byly zodpovězeny všechny dotazy. 8. Závěr Návrhová komise přednesla návrhy usnesení: Schválit Zprávu o činnosti výboru od poslední členské schůze Schválit zprávu o hospodaření za rok 2015 Schválit doplnění názvu spolku do spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně na FC Dosta Bystrc-Kníničky, spolek Zamítnout odvolání PaeDr. Bohumila Smrčka a Miroslava Procházky a potvrdit jejich vyloučení jako členů spolku Zvolit Petra Hadama a Jaroslava Sýse za členy výboru FC Dosta Bystrc-Kníničky, spolek Členská schůze schválila usnesení jednomyslně všemi 18 hlasy přítomných. Předsedající schůze poděkoval přítomným za účast a ukončil členskou schůzi dne 17. 10. 2016 v 18,45 hod. čtěte více

Dosta - Moravský Krumlov 5:2 (3:0)

Poslední zápas podzimní části sezóny jsme sehráli na domácím hřišti s mužstvem Moravského Krumlova. Je to pro nás velice neoblíbený soupeř, který nás několikrát potrápil. Tentokrát ale nám vyšel dobře vstup do utkání. Velice agilně hrající Radim Chyla se uvolnil v 8. minutě na levé straně a předložil míč Honzovi Urbanovi. Ten nezaváhal 1:0.  Ve třinácté minutě po pěkné kombinaci na naší pravé straně Urban - Matyska - Urban - Makiš. Posledně jmenovaný tentokrát zachoval chladnou hlavu a dal na dva nula. A v 15. minutě využil opět Chyla chyby levého obránce hostů a svoji důslednosti se dostal až před branku a prudkou ránou zvýšil na tři nula. Potom jsem začali hrát nedůsledně a hosté si vytvořil dvě tři velice dobré šance.  Náš brankář Tadeáš Sova byl ale na místě a mužstvo podržel. Ve druhém poločase se projevila slabší vyzická kondice hostů a naše uspokojení s výsledkem. Po našich chybách střídající Martin Novák snížil na 3:1 a následně 4:2. Vždy, když jsme branku obdrželi, tak naší hráči zabrali a nedopustili, aby se ze zápasu stalo drama. V 78.  minutě  po samostatné akci se prosadil znovu R. Chyla. V poslední minutě zápasu střídající Veleba nádherně uvolnil Lukáše Matysku a ten dal nejen poslední branku zápasu, ale i celé podzimní sezóny - 5 : 2. Je třeba říci, že dosažením 32. bodů a s předvedenými výkony můžeme být se hrou mužstva na podzim spokojeni. Ale vždy je co zlepšovat a na to máme jarní část sezóny 2016 - 2017.    čtěte více

Sparta Brno - Dosta 0:3 (0:2)

Poslední brněnské derby bylo většinu zápasu v režii našeho družstva. Konečný výsledek ještě nevystihuje celkovou naši převahu a vytvořené brankové příležitosti. V prvním poločase jsem ,kromě dosažených branek, ještě nastřelili Chylou břevno domácí branky, Axamit z boku neprostřelil domácího brankáře, Urban nádherně vystřelil těsně vedle, Matyska se v dobré situaci ukvapil a přestřelil. U domácích byl nebezpečný pouze Loprais, který měl dvě dobré příležitosti, ale náš brankář Sova byl vždy na místě a zabránil nejhoršímu. I ve druhém poločase jsem měli i nadále převahu a příležitosti Matysky, Chyly, Makiše či Pelce přímo volali po gólu. A teď k brankám. V 15. minutě byl faulován před šestnáctkou Sparty Urban a sám trestný kop proměnil. V 19. minutě se vysunul Svoboda, uvolnil na levém křídle Makiše a jeho přesný centr proměnil Chyla hlavou. O naší třetí branku se velice zasloužil v 63. minutě Michal Axamit. Skoro na brankové čáře u domácí branky vybojoval míč, nahrál Chylovi a ten předal Urbanovi 0 : 3. Potom se už jenom dohrávalo. Jenom chceme upozornit naše příznivce, že náš poslední zápas podzimní sezony odehrajeme na našem hřišti ji v sobotu 5.11.2016 od 14.00 hod. Zápis naleznete na adrese: https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/0e51a8e2-a340-48fc-b798-fd34183341e3         čtěte více

Dosta - Bosonohy 2:3 (1:2)

Nastoupili jsme ve stejné sestavě jako v Lanžhotě. Jenom v brance nastoupil Michal Krafek. Zápas mě velice podobný průběh jako zápas doma s Boskovicemi. Hráli jsme většinou na půli Bosonoh, ale hosté dávali branky. Na rohy jsme vyhráli za první poločas 11:0. Ale na góly jsme prohrávali 0:2. A obě jsme dostali po špatné obrané činnosti celého mužstva. Po zahraném trestném kopu vyrazil brankář míč před sebe a hostující Fretzer dorazil míč do prázdné branky. Dále nastala chyba v rozehrávce a náš faul. Opět standardní situace zahraná Šímou, naše špatná hlavička a míč v brance - 0:2. Těsně před poločasem jsme po rohu snížili Svobodou. A šli do kabiny s nadějí, že druhá půle bude z naší strany produktivnější. O proti první půli jsme si sice vytvořili více brankových situací, ale nebyli jsme dostatečně důrazní a taky chybělo trochu štěstíčka. V 55. minutě zahrál Urban velice dobře standartku, šanci Matysky zastavili hosté na brankové čáře, v 66. minutě Svoboda těsně nad, ale branku dali opět po standardní situaci hosté. Po rohu dal branku hlavou Chalupský - 1:3. Po faulu na Chylu proměnil penaltu jistě Honza Urban, ale přes velkou snahu mužstva se nám nepodařilo skóre již změnit. Je to veliká škoda a to zejména, když Tišnov rovněž zaváhal. https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/da9a61db-5028-43ba-8a07-79600bfbd39f čtěte více

Lanžhot - Dosta 0:1 (0:0)

Další mistrovské utkání jsme sehráli v Lanžhotě a bylo to utkání o druhé místo v tabulce. Naší hráči odehráli první polovinu zápasu ve velkém stylu. Již v 6. minutě nastřelil Honza Urban střelou z dobrých 25-ti. metrů břevno branky domácích. Ve 13. minutě nahrál Lízal Lukášovi Matyskovi do dobré příležitosti - vedle. Ve 19. minutě vyhodil dobře brankář Sova na Urbana, ten nahrál Chylovi - zase nic. 26. minuta Urban vysunul Chylu, ale  brankář domácích zachránil. Ve 39. minutě uvolnil dobře hrající Radek Lízal opět Chylu. Situaci nevyužil. Takže úspěšní jsme byli pouze ve 20. minutě. Na půlce hřiště se uvolni Honza Urban. pronikl do šestnáctky domácích. Udělal kličku brankáři a nahrál před branku, kde celou situaci se štěstím dokončil Radim Chyla 0:1. Domácí měli pouze jednu střelu na naší branku a to vedle ve 32. minutě. Ve druhé půli jsem se postupně dostávali pod tlak domácích hráčů. Domácí nNeměli sice žádné 100% příležitosti, ale branka visela ve vzduchu. Několikrát jsme sice mohli zaútočit do otevřené obrany domácích ( Matysky, Makiš, Lízal, Urban ), ale bez brankového efektu. Posledních 10 - 15. minut jsme se bránili zuby nehty. Ale bojové srdce, kolektivní výkon a štěstí bylo na naší straně.. Za výkon v první půli jsme si výhru zasloužili, ale příště by to nemuselo stačit. Zápis : https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/bf366bf3-d463-46a3-814c-8586c5414c44 čtěte více

Tišnov - Dosta 1:1 (1:1)

Jednalo se utkání dvou vyrovnaných celků. Na začátků utkání měli domácí mírnou převahu, ale bez větších šancí. Naše družstvo bylo dobře trenérem připraveno na dva výborné domácí útočníky - Švancaru a Traore. Zejména Matyska a Gryc jim prakticky celý zápas nic nedovolili. Až ke konci poločasu mělo utkání větší vzruch.Nejdříve domácí Kuldan z dobrých 25. metrů vystřelil. Míč ve vzduchu zaplaval a domácí vedli 1:0. O minutu na  se dopustil velké chyby domácí stopér Čoupek. Špatně zpracoval míč a toho využil náš Urban. Obránci utekl, udělal kličku brankářovi a do prázdné branky vyrovnal na1:1. Na začátku druhé půle jsme měli možnost utkání rozhodnout. Nejdříve Veleba hlavou minul domácí branku a následně lízal nedopravil míč z malého vápna do branky. Následně se hra znovu vyrovnala a po chybě našeho Závorky kopali domácí penaltu. Tu ale náš dobře chytající brankař Michal Krafek chytil. Několikrát jsme zahrozili z rychlý protiútoků, ale brankového efektu. V 90. minutě fauloval Čoupek našeho Axamita a byl rozhodčím vyloučen. Ze standardní situace jsme nic nevytěžili. Výsledek je nakonec spravedlivým vyjádřením hry obou mužstev. Za velice dobrý výkon je třeba pochválit Patrika Velebu a Michala Krafeka. čtěte více

| 1 | ... | 15 | 16 | 17 | 18 |
zobrazit další články

Příští zápasy

středa 24.7 - 18:00
vs. Sparta Brno

Poslední zápasy

neděle 16.6 - 16:30
vs. Velká Bíteš

Kalendář

červenec 2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031